top of page

TAIF
Tønsberg Amerikanske Idretters Forening

TONSBERG RAIDERS LOGO.png

TAIF består av Cheerleading og Amerikansk Fotball. 

Reglementet under må aksepteres for å være en del av TAIF.

Klubbreglement for TAIF gjeldene fra 1. Mai 2021

 

Idrettslagets organisasjonsplan

 

Styret

Leder

Nestleder

1 styremedlemmer

 

2 revisorer

 

Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Under styret kan det settes ned utvalg som jobber med spesifikke områder. På årsmøte den 29. April 2021 ble følgende komiteer valgt

 

Komitee Amerikansk fotball

  • Leder

 

Komiteen Cher

  • Leder

 

 

Økonomi

Det føres 3 separate budsjett

Årsmøte vedtar 3 budsjett

De 3 budsjettene er:

  • 1 til felleskostnader

  • 1 til hver av idrettene.

 

Hver idrett har sin egen bankkonto

Valgt kasserer fører alle 3 regnskapene

 

 

Betaling av kontingent, lisens med mer

Medlemskontingenten til TAIF er 100 krone.

 

I tillegg kan de forskjellige gruppene bestemme treningsavgift og serieavgift og lignende for sine grupper.

Medlemskontingenten skal betales samtidig med treningsavgiften.

Komiteen kan også bestemme at det må betales egenandeler for transport, overnatting, deltakeravgift o. l for å delta på spesielle konkurranser / arrangementer.

 

 

Utestengelse fra trening og konkurranse

Medlemmer som skylder penger fra foregående kalenderår, kan ikke delta på trening eller konkurranse det påfølgende året.

Medlemmer som ikke har betalt inn kontingent, treningsavgift eller serieavgift for det inneværende året kan utestenges fra konkurranser.

 

 

Dugnad

Når Styret i TAIF eller komiteen i en av undergruppene innkaller til dugnad vil man kalle inn etter medlemslisten.

Det er enkeltmedlemmet sitt ansvar å finne en erstatter hvis man ikke kan selv.

 

Reglement for CL-gruppen

 

 

Leie av utstyr

Utøvere får leie drakter gratis av klubben etter de har betalt treningsavgift. Drakter bestående av over- og underdel og sløyfe brukes under opptredener og konkurranser. Leieavtale skal inngås og undertegnes av utøvere og foresatte før utlevering.

 

Dugnad

Alle medlemmer må delta på dugnader.

Medlemmer som har sagt ja til å være med på en dugnad må selv skaffe erstatter om medlemmet blir forhindret fra å delta.

 

Årskontingent

Treningsavgift:

1000,- senior

1000,- junior

1000,- PEE WEE

 

Medlemskontingent og lisens til forbundet (kroner 100,- per år), er inkludert i denne.

Søskenmoderasjon gis i form av 50% reduksjon for den yngste av barna.

 

 

Trenere

Trenere godtgjøres etter kvalifikasjoner, og plikter å ta de kurs som leder pålegger dem å ta.

Godtgjøring bestemmes av komiteen, og utbetales etter avtale.

Trenere betaler ikke treningsavgift, men betaler medlemsavgift og lisens til forbundet.

 

Deltakelse på arrangementer og konkurranser

 

Klubben deltar på arrangementene Summer Open, Winter Open og NM. Det er obligatorisk oppmøte. Mer fleksibilitet når det gjelder opptredener og show klubben sier ja til å delta på, som for eksempel kulturarrangementer og sportsarrangementer.

 

 

 

 

Reglement for AF gruppa

 

Leie av utstyr

Alle spillere kan kun leie hjelm og pads av klubben i et (1) år.  Leiebeløpet bestemmes av AF komiteen

Andre året man er lisensiert av NAIF for å spille kamper må man kjøpe egen hjelm og pads.

Klubben låner kun ut hjelm og pads. Alt annet utstyr er personlig

 

Dugnad

Alle medlemmer må delta på dugnader, minimum 10 timer per år.

Merking av baner og lignende regnes som dugnad

Medlemmer som har sagt ja til å være med på en dugnad må selv skaffe vikar om medlemmet blir sykt

 

Betaling av kontingent, lisens med mer

Årsmøte bestemmer størrelsen på denne. Første avdrag skal betales innen 1. februar

2 avdrag skal senet betales 1 uke før første seriekamp

Styret bestemmer størrelsen av 1. avdrag.

Medlemmer som begynner etter seriestart betaler kun treningsavgift.

 

Årskontingent

Avgifter til klubben bestemmes av AF-gruppen.

 

Lisens til forbundet kommer utenom dette.

Familiemoderasjon: 50 % rabatt på serie og treningsavgift. Moderasjon skal tas ut på den laveste kontingenten

Familiemoderasjon gis også når det ene familiemedlemmet ikke betaler treningsavgift / serieavgift PGA at man er dommer eller hovedtrener.

Familiemoderasjon gis kun når aktuelle medlemmer, som skal få moderasjon, er barn.

Barn er i denne sammenhengen, vil si at de ikke er 19 eller fyller 19 år i løpet av det aktuelle kalenderåret.

Dette betyr at f.eks. 5 familiemedlemmer som fyller 19 år i løpet av kalenderåret elle er eldre, må alle betale full kontingent.

 

Nye betalende medlemmer

Alle medlemmer som skaffer 2 medlemmer som betaler både serie og treningsavgift får 50 % Rabatt på disse to.

 

Dommer og Hovedtrenere

Alle medlemmer som fungerer som hovedtrener eller er dommer slipper å betale treningsavgift og serieavgift, men medlemskontigent til TAIF må betales.

 

Lisens til forbund må også betales.

bottom of page